دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1401 )                   جلد 6 شماره 4 صفحات 195-187 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
2- استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (نویسنده مسئول). ، yaghoobi@basu.ac.ir
3- استادیار، گروه روان شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
4- دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم اقتصادی واجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان، ایران.
چکیده:   (1882 مشاهده)
هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس معنا و امید به زندگی با میانجیگری شادکامی در دانش-آموزان دختر دوره متوسطه شهر همدان بود.
مواد و  روش ها: روش تحقیق همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر همدان بود که نمونه آماری بر اساس تعداد گویههای مورد استفاده در پرسشنامهها به حجم 370 نفر با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شد. برای گردآوری دادهها از مقیاسهای سرزندگی تحصیلی، امید به زندگی، معنای زندگی و شادکامی آکسفورد استفاده شد. برای تحلیل دادهها از آزمون معادلات ساختاری در محیط نرم افزار Amos 22 استفاده شد.
یافتهها: نتایج نشان داد معنا و امید به زندگی بر شادکامی و سرزندگی تحصیلی دانشآموزان اثر مستقیم و  مثبت دارند (01/0p<). همچنین شادکامی اثر مستقیم و معناداری بر سرزندگی تحصیلی دارد (01/0p<).  بر اساس نتایج اثر غیرمستقیم معنا و امید به زندگی بر سرزندگی تحصیلی از طریق شادکامی نیز معنادار بود (05/0p< ).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج میتوان گفت که امید و معنای زندگی باعث ایجاد انگیزه و وضعیت روانی مثبت شده و در افزایش شادکامی موثر هستند و از طرفی شادکامی در افزایش طراوت و شادابی محیط تحصیلی نقش مهمی دارد که تاثیر آن افزایش سرزندگی تحصیلی را به دنبال دارد.
متن کامل [PDF 600 kb]   (1872 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/7/20 | انتشار: 1401/12/25

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.