سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت- هیات تحریریه
تیم علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۹ | 
مدیر مسئول: دکتر سیما سادات لاری
سردبیر: دکتر محمود خدادوست

اعضای هیت تحریریه
مریم بختیاری عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
محمود خدادوست  عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر سید عابدین حسینی آهنگری عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی آبادان
عبدالله بهرامی عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی مشهد
امیر مهدی طالب عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
مصطفی قانعی عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
علی محمد نقوی عضو هیت علمی دانشگاه علیگری هند
محمدحسین آیتی عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
مهدی محقق عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
نشانی مطلب در وبگاه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت:
http://islamiclifej.com/find.php?item=1.149.15.fa
برگشت به اصل مطلب