سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت- هیات تحریریه
تیم علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/9 | 
مدیر مسؤول: دکتر سیما سادات لاری
سردبیر: دکتر محمود خدادوست

اعضای هیأت تحریریه
دکتر مریم بختیاری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمود خدادوست عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر سید عابدین حسینی آهنگری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
دکتر عبدالله بهرامی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر امیر مهدی طالب عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مصطفی قانعی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی محمد نقوی عضو هیأت علمی دانشگاه علیگری هند
دکتر محمدحسین آیتی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مهدی محقق عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مریم بختیاری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر رسول چوپانی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مژگان تن ساز عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمدحسین نیکنام عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فاطمه حیدری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دکتر مهدی جعفری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشانی مطلب در وبگاه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت:
http://islamiclifej.com/find.php?item=1.149.15.fa
برگشت به اصل مطلب