سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت- هیات تحریریه
تیم علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/9 | 
مدیر مسئول: دکتر سیما سادات لاری
سردبیر: دکتر محمود خدادوست

اعضای هیت تحریریه
دکترمریم بختیاری عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
دکترمحمود خدادوست  عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر سید عابدین حسینی آهنگری عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی آبادان
دکترعبدالله بهرامی عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی مشهد
دکترامیر مهدی طالب عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
دکترمصطفی قانعی عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
دکترعلی محمد نقوی عضو هیت علمی دانشگاه علیگری هند
دکترمحمدحسین آیتی عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
دکترمهدی محقق عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
دکترمریم بختیاری عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتررسول چوپانی عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
دکترمژگان تن سازعضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
دکترمحمدحسین نیکنام عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکترفاطمه حیدری عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی اهواز

دکتر مهدی جعفری عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
نشانی مطلب در وبگاه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت:
http://islamiclifej.com/find.php?item=1.149.15.fa
برگشت به اصل مطلب