سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت- هیات تحریریه
تیم علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۹ | 
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا فراهانی 
سردبیر: دکتر بهرام علی قنبری

اعضای هیت تحریریه
مریم بختیاری عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
محمود خدادوست  عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
عبدالله بهرامی عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی مشهد
امیر مهدی طالب عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
مصطفی قانعی عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
علی محمد نقوی عضو هیت علمی دانشگاه علیگری هند
محمدحسین آیتی عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
مهدی محقق عضو هیت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
نشانی مطلب در وبگاه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت:
http://islamiclifej.com/find.php?item=1.149.15.fa
برگشت به اصل مطلب