Journal archive for Google Scholar Robot!

Islamic Life Journal

سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامتVolume 2, Number 2 (2018-6)


The effectiveness of combined treatment package (ACT-based healthy lifestyle) with mindfulness-based therapy on self-care and glycosylated hemoglobin in Type II diabetic patients
اثر بخشی بسته درمان تلفیقی (سبک زندگی سلامت مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی ) با درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر خود مراقبتی و هموگلوبین گلیگوزیله بیماران دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The relationship between Modern lifestyle with promotion of physical, psychological, social and spiritual health in family
رابطه ی سبک زندگی مدرن با میزان ارتقاء سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی در خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A comparative study of mental health and its components in exposed and non-exposed Quran
بررسی مقایسه ای سلامت روان و مولفه های آن در حُافظان قرآن و غیر حُافظان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effectivness Logo Therapy with Quran Recitation and Prayer on Quality of Life in Women with Major Depressive Disorder
اثر بخشی معنا درمانی توام با تلاوت قرآن و دعا بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Survey of satisfaction and quality of life of young women in accordance with social Clock Theory
بررسی رضایت و کیفیت زندگی زنان جوان مطابق با نظریه زمان بندی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effectiveness of Traditional Lifestyle Model on Eating Behavior Overweight Women
کارایی مدل سبک زندگی سنتی بر رفتار خوردن زنان بیش وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The comparing the religious beliefs and psychological well-being of elderly depressed and non-depressed women in Tehran
مقایسه باورهای مذهبی و بهزیستی روان شناختی در زنان سالمند افسرده و غیرافسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2018-1)


اثربخشی آموزش مولفه‌های سبک زندگی اسلامی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین
اثربخشی آموزش مولفه‌های سبک زندگی اسلامی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین
| [Abstract-FA] | [XML] |

A Modern Model in Social Construction of Spiritual Health Discourse
مدل نوین در برساخت اجتماعی گفتمان سلامت معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Meta-Analysis of Lifestyle with its Related Variables
فراتحلیل سبک زندگی با متغیرهای همبسته آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction and Comparative Standardization of Inexorability Scale in Islamic Viewpoint
ساخت و هنجاریابی مقیاس قساوت قلب از نظر اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marital Satisfaction in Different Patterns of mate selection; a Quran-Based Approach
میزان رضایت زناشویی در الگوهای مختلف همسرگزینی؛ رویکرد مبتنی بر قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive-Behavioral Group Therapy with Emphasis on Islamic-Based Spiritual Beliefs on Increasing the Spirituality and Mental Health of Multiple Sclerosis Patients; a Case Study of Markazi Province, Iran
تاثیر گروه‌درمانی شناختی- رفتاری با تاکید بر باورهای معنوی اسلام‌محور در افزایش معنویت و سلامت روان بیماران ام‌اس؛ مطالعه موردی استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Healthy Lifestyle Psycho-Educational Training on University Students' Quality of Life (Physical and Psychological) and Social Health
اثربخشی دوره آموزشی- روان‌شناختی سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی (جسمانی و روان‌شناختی) و سلامت اجتماعی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2016-11)


The Role of Islamic Lifestyle in Student’s Purposefulness of Life in Qom
بررسی نقش سبک زندگی اسلامی در هدفداری زندگی دانشجویان شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Quranic Mentality Program on Mental Health of Students of Urmia University of Medial Sciences (Ramadan 2012)
بررسی تاثیر طرح ضیافت اندیشه قرآنی در سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه رمضان سال1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Aggression, Anxiety, and Depression in the Third and Fourth Grade High School Girl Students Living in Boarding Schools, With Their Peers in Regular High Schools
مقایسه پرخاشگری، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر پایه سوم و چهارم مقطع متوسطه ساکن مدارس شبانه روزی و همتایان آن ها در مدارس عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association Between Religious Attitude and Optimism in Students of Nursing and Paramedicine Faculty of Jahrom University
همراهی نگرش مذهبی و خوش بینی در دانشجویان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Lifestyle in Contact With Dogs and Risk of Infection With Protozoan Parasites
سبک زندگی انسان در تماس با سگ، و مخاطرات آلودگی با تک یاخته های انگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Concept of “Lifestyle” Among Western Scholars
بررسی مفهوم سبک زندگی از دیدگاه اندیشمندان غربی
| [PDF-FA] | [XML] |

Depression and its Removal Factors as Mental Health Indicators, From the Viewpoint of Holy Quran
افسردگی و عوامل رفع آن به عنوان یکی از شاخصهای سلامت روانی از منظر قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2016-11)


سلامت روان و فرزندپروری اسلامی
سلامت روان و فرزندپروری اسلامی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آسیب‌های روانی زنان بازنشسته و ارائه راهکارهای مناسب به منظور افزایش سلامت روانی آنان
بررسی آسیب‌های روانی زنان بازنشسته و ارائه راهکارهای مناسب به منظور افزایش سلامت روانی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

عفو راهی برای بهتر زیستن از دیدگاه قرآن؛ تحقیقی موضوعی
عفو راهی برای بهتر زیستن از دیدگاه قرآن؛ تحقیقی موضوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه خدا و جهان هستی از دیدگاه قرآن و نقش آن در ارتقای اخلاق زیست ‌محیطی
بررسی رابطه خدا و جهان هستی از دیدگاه قرآن و نقش آن در ارتقای اخلاق زیست ‌محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مفهوم و معنای زندگی و مرگ و جنبه های گوناگون آن در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن
بررسی و تحلیل مفهوم و معنای زندگی و مرگ و جنبه های گوناگون آن در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

الأداب الجنسیه فی الطب الإیرانی
بررسی آداب و رفتار جنسی در طب ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر گیاهان دارویی بر درمان افسردگی از منظر اسلام و علم پزشکی
اثر گیاهان دارویی بر درمان افسردگی از منظر اسلام و علم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه سلامت در سبک زندگی اسلامی
جایگاه سلامت در سبک زندگی اسلامی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2016-11)


بررسی مقایسه ای تأثیر دعا و نیایش دینی و قرآنی برآرامش و سلامت از نظر دانش آموزان پسر و دختر دوره راهنمایی شهرستان گناباد در سال 1
بررسی مقایسه ای تأثیر دعا و نیایش دینی و قرآنی برآرامش و سلامت از نظر دانش آموزان پسر و دختر دوره راهنمایی شهرستان گناباد در سال 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با رفتارهای خودکشی‌گرایانه سربازان
بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با رفتارهای خودکشی‌گرایانه سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زندگی در مبتلایان به بیماری عروق کرونر
ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زندگی در مبتلایان به بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت مطالعه پیرامون سبک زندگی: بررسی کمی مقالات موجود در زمینه ی سبک زندگی
اهمیت مطالعه پیرامون سبک زندگی: بررسی کمی مقالات موجود در زمینه ی سبک زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

آموز ه های دینی و سبک زندگی سالم در نیروهای نظامی
آموز ه های دینی و سبک زندگی سالم در نیروهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مرور کوتاه برخی و ب سایت های فعال سبک زندگی اسلامی براساس شاخص های وبومتری
مرور کوتاه برخی و ب سایت های فعال سبک زندگی اسلامی براساس شاخص های وبومتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Some Active Websites About Islamic Lifestyle Based on Webometric Criteria
A Review on Some Active Websites About Islamic Lifestyle Based on Webometric Criteria
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سبک زندگی و ضرورت آموزش شیوه زندگی
سبک زندگی و ضرورت آموزش شیوه زندگی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2016-11)


Examining the Effect of Conscious Habits on Performance of Religious Duties: exploring a lifestyle based on the Quranic, biological and cognitive principles
Examining the Effect of Conscious Habits on Performance of Religious Duties: exploring a lifestyle based on the Quranic, biological and cognitive principles
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش عادت های آگاهانه در انجام فرایض دینی: پایه های قرآنی، زیستی و شناختی به مثابه سبکی از زندگی
بررسی نقش عادت های آگاهانه در انجام فرایض دینی: پایه های قرآنی، زیستی و شناختی به مثابه سبکی از زندگی
| [PDF-FA] | [XML] |

دراسه اداره التوتر علی السلامه العامه ونمط الحیاه لدی طلاب جامعه الامام الحسین (ع) بطهران
دراسه اداره التوتر علی السلامه العامه ونمط الحیاه لدی طلاب جامعه الامام الحسین (ع) بطهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی دوره آموزشی-روان‌شناختی سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی (جسمانی و روان‌شناختی) و سلامت اجتماعی دانشجویان
اثربخشی دوره آموزشی-روان‌شناختی سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی (جسمانی و روان‌شناختی) و سلامت اجتماعی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقابله معنوی با پیامدهای اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ : یک مطالعه کیفی
مقابله معنوی با پیامدهای اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ : یک مطالعه کیفی
| [PDF-FA] | [XML] |

شادی از منظر مکتب اسلام و روانشناسی
شادی از منظر مکتب اسلام و روانشناسی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش عدالت در سلامت روان جامعه از منظر آیات و روایات
نقش عدالت در سلامت روان جامعه از منظر آیات و روایات
| [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تأثیر آوای قرآن کریم و موسیقی بر میزان اضطراب و علائم حیاتی بیماران قبل از اعمال جراحی شکم
مقایسه تأثیر آوای قرآن کریم و موسیقی بر میزان اضطراب و علائم حیاتی بیماران قبل از اعمال جراحی شکم
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مدیریت استرس بر سلامت عمومی و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) تهران
بررسی مدیریت استرس بر سلامت عمومی و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سبک زندگی اسلامی از منظر «حیات طیبه» در قرآن
بررسی سبک زندگی اسلامی از منظر «حیات طیبه» در قرآن
| [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual Coping with Post Traumatic Stress Disorder: a qualitative study
Spiritual Coping with Post Traumatic Stress Disorder: a qualitative study
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Islamic and Psychological Views on Happiness
Comparing Islamic and Psychological Views on Happiness
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Justice in the Psychological Well-being of the Individual and the Society: Perspectives form Quran and Islamic Traditions
Role of Justice in the Psychological Well-being of the Individual and the Society: Perspectives form Quran and Islamic Traditions
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Holy Quran Recitation and Music on Patient Anxiety and Vital Signs before Abdominal Surgeries
Comparing the Effect of Holy Quran Recitation and Music on Patient Anxiety and Vital Signs before Abdominal Surgeries
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Stress Management on General Health and Lifestyle of Students of Imam Hossein University
Effects of Stress Management on General Health and Lifestyle of Students of Imam Hossein University
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic Lifestyle as a Portrait of a Life of Virtue in Quran
Islamic Lifestyle as a Portrait of a Life of Virtue in Quran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Board and Committees
Board and Committees
| [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles