:: دوره 3، شماره 2 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر بخشی معنویت درمانی بر ابعادکیفیت زندگی سالمندان اصفهان
اصغر کامران*، سید رضا میرمهدی، حسن عبداله زاده
پیام نور ، asgharkamran110@gmail.com
چکیده:   (410 مشاهده)
 هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی معنویت درمانی بر ابعاد کیفیت زندگی سالمندان شهر اصفهان بود. پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه انجام شد. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREEF) بود. با مراجعه به سه مرکز نگهداری سالمندان درشهر اصفهان40 نفراز سالمندان (با رعایت ملاک های ورود و خروج) که نمره پایینی در هوش معنوی(بر اساس پرسشنامه هوش معنوی کینگ) و پرسشنامه کیفیت زندگی کسب نمودند به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و بصورت جایگزینی تصادفی در دو گروه 20 نفر آزمایش و 20نفر کنترل قرار گرفتند. پروتکل معنویت درمانی فرانکل به صورت گروهی طی 8 جلسه 60 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا و پس از پایان جلسات از دو گروه پس آزمون به عمل آمد. مرحله پیگیری بعد از گذشت 3ماه اجرا شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره همراه با روش اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد در میانگین های سلامت جسمانی، روابط اجتماعی و محیط زندگی در گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد. 0001/0p=در متغیر سلامت روانی بین دو گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله آزمون تفاوت معناداری مشاهده نشد0p>0/05بطورکلی می توان نتیجه گرفت معنویت درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان شهر اصفهان اثربخش بوده است.
 
 
واژه‌های کلیدی: کلیدواژه ها: معنویت درمانی، کیفیت زندگی، سالمندان
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۳/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۸/۷/۶ | انتشار: ۱۳۹۸/۷/۶
* نشانی نویسنده مسئول: اصفهان -سه راه پینارت-دانشگاه پیام نور خوراسگان


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 2 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها